jeudi 4 septembre 2008

Siculiana non è un film

http://altsiculiana.blogspot.com/


Notti pi notti, vampati pi la strata,machini, chioschi, na radiu arrubbata,a Siculiana li tempi cangiaru,lu mezzagustu ncumencia a ghinnaru.
Ni stu paisi senza cchiù scantu,li dilinquenti su jttati a lu sbantu,ti trasinu intra mentri ca mangi,"isati li mani e guai a cu chiangi!",senza pistola, saccu e cazetta,macari tuppianu, lu capu s'assetta,mangia cu tia, si piglia u cafè,senza primura, "tantu cu c'è...""li carabinera andura passaru,vittiru a natri e si nni eru a lu Scaru..ca ddrà è sempri festa, c'è lustru tutti i siri,falò a timpesta, ca ti veni lu piaciri..".
Che bellu stu paisi, paremu in Olanda,drogati, bagasci e na gioventù ca sbanda..la cinepresa ogni jornu n'arripiglia,fina ddru Ruoppolu si fa meraviglia.....
Sterru.

Pubblicata sul blogo da Sterru il 26/1/2007, dopo i ripetuti incendi ad abitazioni, automobili e attivita' commerciali di Siculiana.